Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση προχωρά η Alpha Bank

Στις 20 Νοεμβρίου η Alpha Bank έχει συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, με βασικά θέματα την προσαρμογή του καταστατικού της τράπεζας στις διατάξεις του νέου νόμου περί Ανωνύμων Εταιριών ( ν. 4548/2018), την έγκριση της πολιτικής αποδοχών και την τροποποίηση της πολιτικής για την αποζημίωση ανώτατων διευθυντικών στελεχών λόγω αποχώρησης.

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 20 Νοεμβρίου ενώ σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων θα συνέλθει επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2 Δεκεμβρίου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι σε εξέλιξη βρίσκεται σχέδιο της διοίκησης για τον μετασχηματισμό της τράπεζας με την δραστική μείωση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την προσαρμογή του λειτουργικού μοντέλου στο νέο περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό στα τέλη Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου της Alpha Bank ξεπερνώντας κατά πολύ τους στόχους της διοίκησης τόσο σε ότι αφορά τον αριθμό όσο και τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής υπερέβη τις 800 ξεπερνώντας κατά πολύ τον στόχο των 300 ατόμων που είχε θέσει η νέα διοίκηση.

Το Πρόγραμμα απευθυνόταν σε Στελέχη των Κεντρικών Υπηρεσιών και του ∆ικτύου, ηλικίας άνω των 45 ετών, με 20ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στην Τράπεζα. Σύμφωνα με την τράπεζα η υψηλή συμμετοχή στο Πρόγραμμα επιβεβαιώνει την επιτυχία του εγχειρήματος και δίνει τη δυνατότητα στη διοίκηση της τράπεζας να συνεχίσει τη διαδικασία ανανέωσης, δίνοντας τη σκυτάλη σε στελέχη της νέας γενιάς του Ομίλου.