Έκτακτη Συνέλευση της ΔΕΗ για την πολιτική αποδοχών

Η ΔΕΗ καλεί σε έκτακτη Γενική Συνέλευση του μετόχους της, την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου για την μεταβολή της σύνθεσης και δομής της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και εκλογή Μελών της. Στα θέματα της συνέλευσης θα είναι και η έγκριση της πολιτικής αποδοχών Μελών του ΔΣ και των Επιτροπών αυτού, και της διαδικασίας πρόσληψης και της πολιτικής αποδοχών Στελεχών της Εταιρείας και η ανακοίνωση της εκλογής νέου Μέλους του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας:
Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από την Απόφαση αριθ. 138/29.11.2019 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα Γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 104 32, 6ος όροφος), στις 23 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00′ π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού.

2. Μεταβολή της σύνθεσης και δομής της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και εκλογή Μελών της.

3. Έγκριση:

α) της πολιτικής αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού, και

β) της διαδικασίας πρόσληψης και της πολιτικής αποδοχών Στελεχών της Εταιρείας.

4. Ανακοίνωση της εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

5.  Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.