Επιστρέφονται αναδρομικά σε συνταξιούχο δικαστή με τόκο 6%. Η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

Μετά απόφαση που εκδόθηκε, σήμερα, Παρασκευή αναφορικά με τα αναδρομικά συνταξιούχου δικαστή για την περίοδο 2015-2018 το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών ανακοίνωσε πως:

-Δέχεται εν μέρει την προσφυγή.

-Ακυρώνει τα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων, που εξέδωσε το καθ’ ού – εναγόμενο για τους μήνες Ιούλιο του έτους 2015 έως Δεκέμβριο του έτους 2018, κατά το μέρος με το οποίο έλαβαν χώρα μειώσεις στη σύνταξη γήρατος της προσφεύγουσας – ενάγουσας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 και του Άρθρου Πρώτου παράγραφος ΙΑ υποπαράγραφος ΙΑ.5 παρ. 1 του ν. 4093/2012.

-Διατάσσει να αποδοθεί στην προσφεύγουσα – ενάγουσα μέρος του καταβληθέντος παραβόλου, ποσού δεκαπέντε (15) ευρώ και να καταπέσει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου το υπόλοιπο ποσό παραβόλου, ποσού δέκα (10) ευρώ.

-Δέχεται εν μέρει την σωρευόμενη αγωγή.

-Αναγνωρίζει την υποχρέωση του Ε.Φ.Κ.Α. να καταβάλει στην προσφεύγουσα – ενάγουσα το ποσό των έξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και εβδομήντα οχτώ λεπτών (6.249,78 ευρώ), νομιμοτόκως (με επιτόκιο 6% ετησίως) από την επίδοση της αγωγής σε αυτόν (31.1.2019) έως την εξόφληση.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση ΕΔΩ