Η απασχόληση στην Ελλάδα κινήθηκε ανοδικά για 6ο έτος - Ανακτήθηκε το 35,7% των απωλειών της κρίσης σε όρους απασχόλησης

Ανακτήθηκε το 35,7% των απωλειών της κρίσης σε όρους απασχόλησης αν και με διαφορετικά δομικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τα προ κρίσης επίπεδα.Αυτό προκύπτει από την επεξεργασία στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ που δημοσιεύεται στο ενημερωτικό δελτίο της Eurobank “Επτά Ημέρες Οικονομία”

Επί παραδείγματι, η μερική απασχόληση από το 5,7% του συνόλου της απασχόλησης το 2008 ενισχύθηκε στο 9,1% το 2019, το μερίδιο της ηλικιακής ομάδας 45 ετών και άνω από το 37,2% του συνόλου της απασχόλησης το 2008 αυξήθηκε στο 46,4% το 2019 και κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας όπως αυτοί του τουρισμού και των κατασκευών υπέστησαν υψηλή ενίσχυση ο πρώτος (αύξηση του μεριδίου στο 9,8% από 7,0%) και σημαντική συρρίκνωση ο δεύτερος (πτώση του μεριδίου στο 3,8% από 8,7%).

  • Σύμφωνα με τους αναλυτές, ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων παρουσιάζει συνολική αύξηση κατά 11,1% ή 389,8 χιλιάδες άτομα σε σχέση με τον πυθμένα της περιόδου της κρίσης, ωστόσο εξακολουθεί να αποκλίνει σημαντικά από τα προ κρίσης επίπεδα κατά –15,2% ή -700,6 χιλιάδες άτομα.

Η απασχόληση στην Ελλάδα κινήθηκε ανοδικά για 6ο έτος

Η απασχόληση στην Ελλάδα κινήθηκε ανοδικά για 6ο έτοςστη σειρά στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019, ασκώντας θετική επίδραση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, ανήλθε στα 3.914,1 χιλιάδες άτομα, ενισχυμένη κατά 2,3% ή 88,0 χιλιάδες άτομα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σε επίπεδο κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, η εκπαίδευση, ο τουρισμός, η μεταφορά και αποθήκευση, η μεταποίηση, η δημόσια διοίκησηάμυνα και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, η ενημέρωση και επικοινωνία και οι επαγγελματικέςεπιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες συνεισέφεραν θετικά και υψηλά στην ενίσχυση της απασχόλησης στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019.

Η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων σε εξωστρεφείς κλάδους της οικονομίας όπως αυτοί του τουρισμού και της μεταφοράς και αποθήκευσης (κυρίως ναυτιλία), συνδέεται με την ετήσια άνοδο των εξαγωγών υπηρεσιών κατά 10,8% την περίοδο 1ο – 3ο τρίμηνο 2019.

Επιπρόσθετα, παρά την επιβράδυνση των εξαγωγών αγαθών στο 3,3% από 8,5% πέρυσι λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας διεθνώς, ο κλάδος της μεταποίησης παρουσίασε ανθεκτικότητα με τους αντίστοιχους δείκτες παραγωγής και απασχόλησης να ενισχύονται κατά 1,7% και 5,1% ή 18,1 χιλιάδες άτομα αντίστοιχα. Τα προαναφερθέντα αποτελέσματα αντανακλώνται σε έναν βαθμό στην πορεία του δείκτη PMI μεταποίησης.

Ο τελευταίος από τον Ιούνιο 2017 και έπειτα λαμβάνει τιμές σταθερά υψηλότερες του ορίου μεγέθυνσης-συρρίκνωσης των 50 μονάδων δείκτη (μέσος όρος Ιουνίου 2017 – Δεκεμβρίου 2019: 53,6 μονάδες δείκτη).

Για το σύνολο της εξαετίας 2013-2019 (μέσος όρος 1ου – 3ου τριμήνου) ο κλάδος του τουρισμού αποτέλεσε τον αδιαφιλονίκητο πρωταθλητή στη δημιουργία θέσεων εργασίας παρουσιάζοντας καθαρή ενίσχυση της τάξης των 123,0 χιλιάδων ατόμων ή 47,0%. Στη 2η θέση βρίσκεται ο κλάδος του εμπορίου, στην 3η αυτός της μεταποίησης και στην 4η και 5η θέση συναντάμε δύο κλάδους των οποίων οι υπηρεσίες παρέχονται κυρίως από τον δημόσιο τομέα (εκπαίδευση και υγεία & κοινωνική μέριμνα).

Προσθέτοντας σε αυτούς τον κλάδο της δημόσιας διοίκησης και άμυνας, τότε η ενίσχυση της απασχόλησης στο σύνολο των κλάδων που σχετίζονται άμεσα με τον δημόσιο τομέα ήταν 101,5 χιλιάδες άτομα ή 12,5%, δηλαδή στη 2 η υψηλότερη θέση μετά τον τουρισμό. Τέλος, οι κλάδοι που κατέγραψαν πτώση στην απασχόληση την τελευταία εξαετία ήταν αυτοί των κατασκευών, των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων και της γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας.