"Ενημερότητα" αποκτούν όσες επιχειρήσεις ενταχθούν στο πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας του ΟΑΕΔ

Ανοιχτό παραμένει το πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας του ΟΑΕΔ, στο οποίο εντάσσονται ακόμη και οφειλέτες του ΕΦΚΑ.

Εφόσον ενταχθούν στο πρόγραμμα τότε αποκτούν ενημερότητα και παραμένουν ενήμεροι εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις – από το ποσό της επιχορήγησης του ΟΑΕΔ παρακρατείται 25% έναντι εξόφλησης των οφειλών τους.

Με εγκύκλιο που εξέδωσε  ο ΕΦΚΑ διευκρινίζει ότι δικαιούχοι του προγράμματος είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που αθροιστικά:

α) έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 μέχρι 6/8/2018 και δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους σε συζύγους ή πρόσωπα α΄ ή β΄ βαθμού συγγένειας.

β) δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική-επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο 7/8/2018 – 6/2/2019.

γ) έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά των 10 ευρώ για ένα τουλάχιστον έτος.

δ) έχουν πραγματοποιήσει, από τις 7/2/2019 και μετά, νέα έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και έχει αξιολογηθεί το επιχειρηματικό τους σχέδιο από τον ΟΑΕΔ θετικά ή δεν έχουν πραγματοποιήσει έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι εντός 2μήνου από τη προέγκριση θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας.

ε) έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ ή οφείλουν εισφορές για τις οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

Το πρόγραμμα εξασφαλίζει επιχορήγηση 12.000 – 24.000 ευρώ που μπορεί να φτάσει στην επέκταση έως και τα 36.000 ευρώ. Μετά την τελική έγκριση ένταξης στο Πρόγραμμα και εντός 20 ημερών ο δικαιούχος υποβάλει αίτημα προς τον ΟΑΕΔ για την καταβολή της πρώτης δόσης επιχορήγησης προσκομίζοντας μεταξύ άλλων, αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Για την χορήγηση του αποδεικτικού υποβάλλεται σχετική αίτηση με την οποία συνυποβάλλονται:

α) αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης ΟΑΕΔ περί ένταξης στο πρόγραμμα.

β) έντυπο ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΚΕΑΟ από το οποίο προκύπτει ο κωδικός πληρωμής οφειλής. Ο κωδικός πληρωμής θα αναγράφεται επί του αποδεικτικού ενημερότητας προκειμένου να πιστωθεί το παρακρατηθέν, επί της δόσης επιχορήγησης ποσό (25%), προς εξόφληση των βεβαιωμένων οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Για την χορήγηση της ασφαλιστικής ενημερότητας λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

α) ελέγχεται η καταβολή τρεχουσών εισφορών από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας και μετά

β) εάν οι προγενέστερες εισφορές έχουν εξοφληθεί ή ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης που παραμένει ενεργή, η βεβαίωση χορηγείται εφόσον τηρούνται οι όροι

γ) εάν οι προγενέστερες οφειλές δεν έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, με το οποίο βεβαιώνεται το ύψος της οφειλής καθώς και η μη υπαγωγή της σε ρύθμιση.

Η ενημερότητα ισχύει για όλη τη διάρκεια του προγράμματος με την προϋπόθεση ότι καταβάλλονται οι τρέχουσες εισφορές. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες και οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους 3 μήνες.

Από το newsroom του economico.gr

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ