Παράταση δύο επιπλέον μηνών στην εξόφληση επιταγών για τις τουριστικές επιχειρήσεις

Εξήντα ημέρες παράταση δόθηκε από την κυβέρνηση για τις προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, οφειλόμενων από τουριστικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή. Σκοπός, η προστασία των τουριστικών επιχειρήσεων των οποίων η δραστηριότητα δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα, λόγω της πανδημίας.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση «προβλέπεται παράταση του χρόνου αναστολής των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων (δηλαδή των επιταγών, των συναλλαγματικών και των γραμματίων σε διαταγή), που οφείλονται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τουριστικό κλάδο κατά επιπλέον εξήντα ημέρες».

«Η διάταξη αποσκοπεί στην προστασία των επιχειρήσεων των οποίων η οικονομική δραστηριότητα δεν έχει επανέλθει, λόγω της κρίσης, είναι δε αβέβαιο αν θα αρχίσουν όλες να λειτουργούν, παρά τη λήξη της απαγόρευσης λειτουργίας τους, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους από τις μεταχρονολογημένες επιταγές που είχαν εκδώσει το διάστημα πριν την υγειονομική κρίση».

Οι κλάδοι τους οποίους αφορά είναι οι εξής:

Στην τροπολογία ορίζεται ότι:

Για τους κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας, δεν δραστηριοποιούνται στους παραπάνω Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), «εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με την περ. (α), είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση είτε τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ, είτε με βάση τις αντίστοιχες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α., παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) έως τις 30.9.2020. Ομοίως, παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών έως τις 30.9.2020».

Και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχουν επιβαρύνσεις με τόκους ή προσαυξήσεις.