Πρόσκληση σε επενδυτές το φορολογικό – Κίνητρα για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και πρόβλεψη για μεταφορά φορολογικής κατοικίας. Τί αλλάζει στις επιχειρήσεις

Η επιθυμία του πρωθυπουργού  Κυριάκου Μητσοτάκη να μετατρέψει την Ελλάδα σε ελκυστικό επενδυτικό προορισμό απυπώνεται στα σημαντικά κίνητρα που προβλέπονται στο φορολογικό νομοσχέδιο για τους δυνάμει επενδυτές.

Ταυτοχρόνως, με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, δίνεται μία σημαντική “ανάσα” στις επιχειρήσεις οι οποίες τα τελευταία χρόνια έδιναν συνολικά το 55% των κερδών τους στο κράτος (μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές ).

Ειδικότερα, όπως προβλέπεται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο(άρθρο 21), θα απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος οι τόκοι εταιρικών ομολογιών εισηγμένων σε τόπο διαπραγμάτευσης εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά εκτός Ε.Ε., η οποία εποπτεύεται από αρχή διαπιστευμένη στον Διεθνή Οργανισμό Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς καθώς και οι τόκοι των πάσης φύσεως ομολογιών που εκδίδουν οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής.

Οι παραπάνω  απαλλαγές αφορούν και τα νομικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και δεν διατηρούν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση. Επίσης σύμφωνα με το σχέδιο εξαιρούνται από την υποχρέωση εισφοράς αλληλεγγύης τα φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, για το εισόδημα από τόκους κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και για το εισόδημα από τόκους εταιρικών ομολόγων.

Η διάταξη αυτή στοχεύει στο να καταστεί η Ελλάδα ελκυστική στους επενδυτές προκειμένου να επενδύσουν στα ομόλογα και τις πάσης φύσεως εταιρικές ομολογίες, περιλαμβανομένων και αυτών που εκδίδουν οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα. Μάλιστα, στην αιτιολογική έκθεση τονίζεται ότι από το πλέγμα των προτεινόμενων διατάξεων αναμένεται να ενισχυθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα ομόλογα του ελληνικών επιχειρήσεων και να διευκολυνθεί η χρηματοδότησή τους, με τελικό σκοπό την τόνωση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Φορολογική κατοικία

Ωστόσο, δεν είναι το μόνο μέτρο που μπορεί να προσελκύσει νέους επενδυτές. Το σχέδιο νόμου προβλέπει κίνητρα για τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα σε φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να επενδύσουν ποσά άνω των 500.000 ευρώ.

Όσοι μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα θα τύχουν σημαντικών φορολογικών εκπτώσεων για το παγκόσμιο εισόδημα τους το οποίο ανεξαρτήτως του ύψους του θα φορολογείται με το ποσό των 100.000 ευρώ και 20.000 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειάς του. Συγκεκριμένα, όσοι μεταφέρουν τη φορολογικής τους κατοικίας στην Ελλάδα θα πρέπει εντός τριετίας να πραγματοποιήσουν επενδύσεις ύψους 500.000 ευρώ.

Τι αλλάζει στις επιχειρήσεις

. Με βάση τις αλλαγές που προτείνονται στο σχέδιο νόμου μέσος συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων (φόρος εισοδήματος και φόρο επί των μερισμάτων) από 35,2% που είναι σήμερα θα μειωθεί στο 27,8% το 2020 προσεγγίζοντας το μέσο όρο της Ε.Ε.

Όπως προκύπτει από τις περισσότερες εκθέσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι από τις πιο επιβαρυμένες στην Ευρώπη αλλά και μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Είναι ενδεικτικό ότι η χώρα μας κατατάσσεται στην τελευταία θέση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ την περίοδο 2008-2018. Το σχέδιο νόμου προβλέπει τη:

– Μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων από το 28% που είναι σήμερα στο 24% για το 2019, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

– Μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από 10% σε 5% και θεσπίζεται η υπό όρους απαλλαγή νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από το φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής.

– Καθιέρωση χαμηλού φορολογικού συντελεστή 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα.

– Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στο 95% του φόρου που προκύπτει για τα Νομικά πρόσωπα (για το 2018).